Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Državni zbor je konec leta 2011 z ustavno večino potrdil spremembe Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZRPLS). To je bilo storjeno zaradi številnih netransparentnih ter diskriminatornih dogajanj pri delitvi sredstev ter nedopustne kolizije interesov v samem Svetu FIHO ter v drugih njegovih organih odločanja.

Zato je že na začetku tega mandata (obdobje 2012-2017) potrebno postaviti povsem drugačne temelje dela in dogovarjanja, ki slonijo na načelih gospodarnosti, smotrnosti, transparentnosti, ki upoštevajo načelo nezdružljivosti funkcij, nediskriminatornosti in načelo o pravični porazdelitvi namenskih sredstev FIHO po enotnih in jasnih kriterijih med vsemi upravičenci. Prekiniti je potrebno s staro prakso »zgodovinskih zaslug« posameznih organizacij, s prakso delitve invalidskih sredstev za zaprtimi vrati v Izoli, kjer so nekatere organizacije popolnoma izključene sogovornice, s prakso klientelizma in nepotizma, izsiljevanja in pogojevanja, ki je v preteklih mandatih veljal za zmagovito strategijo upravljanja in uzurpacije nad javnimi sredstvi FIHO. Predvsem je potrebno postaviti jasna merila in pravila za ocenjevanje kvalitete programov[1] in učinkovitosti le-teh z vidika vpliva na posameznikovo neodvisno življenje ter izenačevanja možnosti. Primerljivi programi morajo biti ocenjevani na enak način in ne po t.i. indeksaciji, kjer imajo tisti, ki že prejemajo največ, avtomatično višje letno povečanje sredstev, ne glede ali se njihovi programi sploh izvajajo, ali so obiskani, ali so kvalitetni, dejansko potrebni in ali jih članstvo sploh koristi oz. potrebuje.

Ker so stare strukture, kljub zakonskim spremembam, še vedno zelo močne, obstaja velika verjetnost, da bodo poskušale vplivati in pritiskati tudi na večino »novih članov« (nekateri med njimi so bili člani že v prejšnjem mandatu) Sveta FIHO. Dokaz temu je prav v.d. direktor Štefan Kušar, do nedavni glavni tajnik NSIOS in tesen sodelavec Borisa Šuštaršiča, ki je v celotnem postopku sprejemanja sprememb ZLPLS le-tem ostro nasprotoval in bil glavni zagovornik in izvajalec vseh aktivnosti, ki naj bi preprečile uveljavitev sprememb zakona. Zato bi bilo nujno ponoviti razpis za direktorja FIHO in v ponovljenem razpisu izbrati kandidata, ki sprejema spremembe zakonodaje, ki urejajo to področje in za katerega bo odgovoren, ter jo je pripravljen tudi izvrševati. Dosedanje aktivnosti Štefana Kušarja nikakor ne kažejo na to, da je on primerna oseba, ki sprejema spremembe zakona in jih želi uveljaviti. Vsi njegovi javno dostopni nastopi v Državnem zboru in v medijih ter pisni dokumenti, ki jih je pripravljal ali sopodpisoval kažejo ravno nasprotno, to je ostro nasprotovanje spremembam na tem področju. »Po našem mnenju, do sedaj izbrani kandidat za direktorja FIHO s strani starega Sveta FIHO, ki opravlja naloge vršilca dolžnosti direktorja Štefan Kušar, ki očitno nasprotuje spremembam ZLPLS nikakor ni primerna oseba, ki bi bila pripravljena in zmožna objektivno ter zakonito zastopati FIHO v korist vseh prejemnikov javnih sredstev. Direktor FIHO mora biti kompetentna, nevtralna, strokovna oseba, ki mora transparentno in nepristransko izvajati svoje naloge v skladu z veljavno zakonodajo. Direktor FIHO mora uživati ugled in zaupanje tako predstavnikov humanitarnih kot tudi invalidskih organizacij.« (iz dopisa Vladi RS z dne, 29.2.2012)

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani sta proti Štefanu Kušarju vloženi dve kazenski zadevi in sicer:

  1. Zadeva KTR 615/10, zoper NSIOS oz. podpisanega takratnega generalnega Štefana Kušarja, zaradi suma goljufije po 1. odstavku 211 člena KZ.
  2. Zadeva Martina Piskač zoper Ivo Jakovljeviča in Štefana Kušarja sum storitve kaznivega dejanja po 122/ll členov KZ – 1 zoper znana storilca in sicer v.d. direktorja FIHO Štefana Kušarja (nasilje nad sočlovekom)

Še druge zadeve povezane s Štefanom Kušarjem

Tožba Državnega pravobranilstva zoper imenovanje članov Sveta FIHO, ki je bila sprožena na pobudo Komisije za preprečevanje korupcije, saj naj bi eden od imenovanih članov s strani NSIOS ne ustrezal pogojem zapisanih v 10a. členu ZLPLS.

  1. V sporočilu za javnost z dne, 9.5.2012 Komisija za preprečevanje korupcije sporoča, da je Upravo sodišče zavrnilo tožbo FIHO zoper Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je odredila izdelavo načrta integritete.
  2. Zato podajamo predlog zunanje revizije v.d. direktorja FIHO o upravičenosti porabe sredstev FIHO za odvetniške storitve od nastopa njegovega mandata (koliko sredstev je bilo porabljenih in za kaj?).
  3. Zaradi krivega pričanja Štefana Kušarja dne, 11.11.2009 je Elena Pečarič vložila kazensko ovadbo proti Štefanu Kušarju; (zadeva karikature tožba IV- P 459/2006 Šušteršič proti Eleni Pečarič, ki je pravnomočna in je Šušteršič moral plačati stroške sojenja.)

V svoji Predstaviti prednostnih nalog in vizije razvoja FIHO z dne, 29.6.2012 Štefan Kušar po Izhodiščne vrednote in načela pri izvajanju del in nalog direktorja FIHO zapiše: »Posedujem visok čut medsebojnega spoštovanja in empatijo za marginalne družbene skupine, zaradi česar vlagam veliko časa v doseganje čim višje stopnje soglasja in usklajenih stališč med različnimi sogovorniki. Sem delaven, odziven, predvsem pa lojalen ter predan delu in ciljem delodajalca (beri Šuštaršiča). Po karakterju sem strpen, konsistenten, vztrajen in zagovornik evolucijskega ne pa revolucijskega razvoja.«

Zato bi bilo imenovanje Štefana Kušarja za direktorja FIHO popolnoma neprimerno in nehigienično ter NI v skladu s konceptom in v duhu sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Poleg tega je že na začetku prišlo tudi do proceduralnih zapletov.

Opozarjamo, da smo v YHD zoper sklepe FIHO v letih 2006, 2009,2010 in2011 vlagali tožbe, na katere nam je sodišče pritrdilo s sodbami za 2006 (U 170/2006-20), 2009 (IU 505/2009), 2010 (IU 675/2010-7) in 2011 (IU 808/2011-10). Diskriminacija in protipravno ravnanje tožene stranke se nadaljuje. A dejansko tožena stranka še nikoli ni upoštevala odločb sodišča in prav tako nam niso bili povrnjeni stroški za nastalo škodo in diskriminacijo skozi vsa ta leta. Tožena stranka namerno ravna protipravno in izigrava odločbe sodišča s procesnimi »fintami«.


[1] Računsko sodišče RS je poročilu z dne 09.11.2009, številka 1218-5/2008-27, o poslovanju FIHO izreklo mnenje s pridržkom, ker organi fundacije niso upoštevali niti Pravilnika niti Navodil, prav tako pa je FIHO ravnal v nasprotju s posameznimi notranjimi pravili. Računsko sodišče je podalo tudi priporočila, da mora FIHO pripraviti merila za objektivnejše ocenjevanje in vrednotenje vlog, ki jih bo uporabila pri razporejanju finančnih sredstvih uporabnikom, s točkovanjem ali na drugačen metodološko utemeljen način. Prav tako mora FIHO izdelati analize v obliki tri do petletnih evalvacij za uporabo sprejemanja nadaljnjih odločitev in za preverbe pri uporabnikih, ki pa jih še do danes ni izvršila. Računsko sodišče je podalo mnenje, da FIHO na podlagi svojih meril in kriterijev ne omogoča objektivnega in transparentnega ocenjevanja in ovrednotenja vlog na razpisih, saj merila niso objektivizirana in vnaprej določena ter se tako ne more zagotoviti opravljanje dela strokovnih komisij, ki sredstva razporejajo, po načelih nepristranskosti.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži