Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Slovenska 41

1000 LJUBLJANA

Ovaditeljica: Elena Pečarič

Sp. Škofije 156

6281 Škofije

Ovadeni: Invalidske organizacije in humanitarna organizacija, ki so za volitve člana v Državni svet - za področje socialnega varstva pridobile dva ali več elektorjev, Socialno zbornico Slovenije (zakonitih zastopnikov)

in

Državno volilna komisija (odgovorna oseba DVK komisije)

K A Z E N S K A O V A D B A

zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 165. členu kazenskega zakonika, ki se preganja po uradni dolžnosti

1x

priloge 1x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Spodaj podpisana ovaditeljica vlagam zoper obdolžene Invalidske organizacije in humanitarna organizacija, ki so za volitve člana v Državni svet - za področje socialnega varstva pridobile dva ali več elektorjev, kar je razvidno iz seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta-predstavnika socialnega varstva

http://www.dvk-rs.si/files/files/Seznam-izvoljenih-elektorjev-SOCIALNO-VARSTVO.pdf

in sicer:

Društvo distrofikov Slovenije, Boris Šuštaršič (zakoniti zastopnik)

Zveza paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic (zakoniti zastopnik)

Zveza Društev gluhih in naglušnih Slovenije, Frida Planinc (zakonita zastopnica)

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, Jože Okoren (zakoniti zastopnik)

Zveza delovnih invalidov Slovenije, Drago Novak (zakoniti zastopnik)

ŠENT – Slovensko druženje za duševno zdravje, izvršni direktor, mag. Nace Kovač (zakoniti zastopnik)

Socialna zbornica Slovenije, predsednik mag. Nace Kovač

Državno volilna komisija, predsednik komisije Anton Gašper Frantar

Zakon o državnem svetu določa:

b) Volitve drugih predstavnikov negospodarskih dejavnosti

36. člen Druge predstavnike negospodarskih dejavnosti v državnem svetu volijo volilna telesa, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki ustreznih poklicnih organizacij. Poklicne organizacije izvolijo v ustrezno volilno telo vsaka po enega predstavnika ne glede na število članov in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih sto članov.

Navodilo št. 1 na strani 4-5, ki ga je sprejela Državna volilna komisija dne 6.9.2007 nadalje določa: http://www.dvk-rs.si/files/files/Navodilo-st.-1-za--volitev-izvedbov-drzavni-svet.pdf

Socialno zbornico Slovenije, predsednik mag. Nace Kovač (zakoniti zastopnik)

in Državno volilno komisijo,

kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja po 165. členu I. in II. odst. KZ RS, saj je obdolženi:

  1. podali lažne podatke v postopku za določanje elektorjev za volitve v Državni svet, ki je njegovi organizaciji prinesla neopravičeno število elektorjev in to vpliva na vnaprej določen volilni rezultat na volitvah, ki bo 22. novembra 2012,
  2. Državno volilna komisija je opustila dolžno ravnanje urade osebe

kar predstavlja za ovaditeljico hudo škodo zaradi dejstva posledic neregularnih volitev v Državni svet, s čemer je obdolženi pod 1. izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja ponarejanja volilnih listin po I. odstavku 165. člena (uničenje ali ponarejanje volilnih listin) KZ RS.

O b r a z l o ž i t e v:

Vsaka organizacija, ki je upravičena, da sodeluje na volitvah mora predložiti listino o strokovnih članih na podlagi katerih pridobi elektorje. Na sto strokovnih delavcev ima pravico do enega dodatnega elektorja. Več elektorjev ima, večjo volilno moč pridobi. In invalidske organizacije so se zelo dobro usposobile za manipulacijo s podatki in prikazovanjem daleč večjega števila strokovnih delavcev kot jih dejansko premorejo. Prikazujejo število članstva oz. poljubno izmišljeno število, da le dosega ali presega 100. Vse, da pridobijo še enega elektorja. Nikakor pa ne gre za dejansko število strokovnih delavcev, ki opravljajo ustrezno strokovno dejavnost na področju socialnega varstva in so tudi člani ali celo zaposleni v organizaciji. Ker tega nihče ne preverja jih ne skrbi, da bi za svoje nezakonito početje kdo odgovarjal.

2x smo pozvali Državno volilno komisijo (DVK), ki pa očitno nima namena preverjanja oz. sprejemanja ukrepov za dejansko ugotavljanje upravičenosti dodatnih elektorjev, zato to dejanje razumem kot opustitev dolžnega ravnanja uradne osebe.

O vsem dogajanju sproti sem obveščala Komisijo za preprečevanje korupcije, ki zadevo preučuje.

Zato pozivam, da se sproži preiskava in vloži kazensko ovadbo po uradni dolžnosti.

Priloga 1 Seznam elektorjev, seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta – predstavnika socialnega varstva

http://www.dvk-rs.si/files/files/Seznam-izvoljenih-elektorjev-SOCIALNO-VARSTVO.pdf

Priloga 2 Članek Vstopnica v Državni svet, ponarejanje listin

http://za-misli.si/kolumne/elena-pecaric/596-vstopnica-v-drzavni-svet-ponarejanje-listin

Priloga 3 Dopis DVK z dne, 7.11.2012

http://www.rtvslo.si/blog/elena-pecaric/drzavni-svet-ponarejanje-listin/77749

Priloga 4 Dopis MDDSZ

Priloga 5 Dopis na Socialno zbornico Slovenije

Priloga 6 Seznam kolizije interesov in sum ponarejanja pravil Socialne zbornice Slovenije (molk organa na prošnjo za pojasnila)

Priloga 7 Navodila DVK glede volitev v Državni svet

  1. predlaga obdolženega za krivega očitanega mu kaznivega dejanja, v skladu z določbo I. 289. člena KZ ter vloži kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Ljubljana, 14. november 2012

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži